Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Teavitamine

Kas olete kunagi tundnud või tunnete, et teile avaldatakse oma tööülesannete täitmisel survet, et teeksite midagi, mis teie arvates ei ole kooskõlas teie enda veendumuste, eetiliste äritavade ning Merko ärieetika koodeksiga? Kas olete märganud, et keegi teine (teie kolleeg, koostööpartner) teeb midagi, mida teie hinnangul ei tohiks teha?

Et vältida ebaeetilise käitumise jätkumist, tuleb sellistest juhtumitest teavitada. See on oluline, et vältida kahju ettevõttele tervikuna, ent samuti teavitada võimalikult kiiresti inimesi nende käitumise/tegevuse ebaeetilisusest, et nad ei jätkaks samasugust käitumisviisi ega langetakse sellest lähtuvalt täiendavaid otsuseid.

kuidas tunda ära olukorda, millest tuleb teavitada?

Olukorrad, sündmused ja tegevused, mis puudutavad üksikuid töötajaid või suuremaid gruppe ja mis võivad kaasa tuua negatiivseid tagajärgi (rahaline või muu kahju, mainekahju) vastava Merko ettevõtte, selle aktsionäri, juhi, töötaja või kogu Merko Ehitus kontserni jaoks ning mis võivad omakorda mõjutada töömotivatsiooni, tootlikkust või inimeste ohutust.


vihje analüüsimise protsess

1. Info allikas

Infot eetikavastase käitumise kahtluse või kindla fakti kohta võib olla ettevõtte töötajal, koostööpartneril, aktsionäril, investoril või teistel.

2. info edastus

Infot omav inimene edastab selle valitud kanali kaudu (e-kiri, vihjetelefon, kodulehe vihjeankeet). Kõik kanalid tagavad konfidentsiaalsuse ja soovi korral anonüümsuse. Võimalik on pöörduda ka otse Merko juhtide või auditikomitee poole.

3. info analüüs

Mis tahes kanali kaudu edastatud info laekub sõltumatule koostööpartnerile, kelleks on Merko lepinguline koostööpartner Ernst & Young, kes omakorda analüüsib ja koordineerib saadud info edastamist.

4. info Merkole

Ernst & Young edastab Merkole asjakohaste ja uurimist vajavate vihjete sisukokkuvõtted ilma igasuguste viideteta infoallikale. Info edastatakse vastavalt võimaliku juhtumi tasemele kas Merko Eesti, Läti või Leedu tütarettevõtte juhile ja juristile või AS Merko Ehitus juhtkonnale või otse AS Merko Ehitus auditikomiteele.

5. otsus edasise tegevuse kohta

Iga juhtumit käsitletakse üksikult, Merko teostab vihje analüüsi ning võtab ette vajalikud täiendavad meetmed. Kui vihje tegija on andnud oma kontaktandmed ja nõusoleku küsida temalt uurimise käigus täiendavat infot, võib Merko Ernst & Youngi vahendusel esitada talle täiendavaid küsimusi.