Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Eetilised äritavad

Eetiline äritegevus on meie edu pant. Kõrgeid eetilisi põhimõtteid järgides edendame kasumlikku kasvu, võidame oma sidusrühmade usalduse ning toetame ausat konkurentsi ja võrdset kohtlemist. Merko ei tolereeri korruptsiooni selle üheski vormis.

ärieetika koodeks

Aus äri on meile tähtis ning ootame, et meie töötajad, kliendid ja koostööpartnerid järgiksid oma igapäevatöös eetilisi äritavasid. Ärieetika koodeks annab töötajatele suunised, kuidas käituda AS Merko Ehituse, tema tütar- ja sidusettevõtete nimel tegutsedes.

 

Tutvu AS Merko Ehitus kontserni eetiliste äripõhimõtete ning ärieetika koodeksi terviktekstiga. 

teavitamine

Kui olete tundnud või kogenud, et Merko töötaja on käitunud seaduste, eetiliste äritavade või Merko ärieetika koodeksi vastaselt, tuleb juhtumist teada anda, et vältida ebaeetilise käitumise jätkumist ning võimalikku kahju ettevõttele. Tutvu Merko ärieetika käsiraamatuga, mis  annab detailsema ülevaate näidetena toodud juhtumitest ning meie poolt soovitatud käitumisest.

Loe, miks on oluline kahtlustest või konkreetsest infost teavitada ning kuidas on korraldatud vihje analüüsimise protsess. 

teavitamise kanalid

Nii töötajad kui teised Merkoga koostööd tegevad või kolmandad osapooled saavad oma kahtlustest ebaeetilise käitumise juhtumite kohta teada anda erinevate kanalite kaudu. Kõiki teateid analüüsitakse sõltumatu koostööpartneri poolt. Teavitamise ja info analüüsimise süsteem tagab turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja teate tegija soovi korral anonüümsuse.

Loe, milline info on sisuka vihje andmiseks vaja edastada ning milliste kanalite kaudu on võimalik see edastada