Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Üldkoosolek 2019

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

08. mail 2019. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest ning perspektiividest

Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2018. aasta majandusaasta aruanne ning võeti teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaade majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati:

(i) kinnitada 2018. aasta majandusaasta puhaskasum 19 342 762 eurot;

(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;

  • õigus dividendidele on 27. juunil 2019. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
  • eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 26. juuni 2019. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. aasta majandusaasta eest;
  • dividendid makstakse aktsionäridele välja 1. juulil 2019. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

Aktsionäride Üldkoosoleku presentatsioon 2019


ASi MERKO EHITUS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

ASi MERKO EHITUS, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 8. mail 2019. aastal kell 10.00, hotelli Tallink City Hotel konverentsisaalis Stockholm (A. Laikmaa 5, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 30. aprillil 2019. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 8. mail 2019. aastal kell 09.30.

 Üldkoosoleku päevakord ja ASi Merko Ehitus nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

1. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandus­tulemustest ning perspektiividest

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2018. aasta majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:

(i) kinnitada 2018. aasta majandusaasta puhaskasum 19 342 762 eurot;

(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;

  • õigus dividendidele on 27. juunil 2019. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
  • eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 26. juuni 2019. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. aasta majandusaasta eest;
  • dividendid makstakse aktsionäridele välja 1. juulil 2019. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

  • Füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus (ID-kaart), esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.
  • Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus (ID-kaart); juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus (ID-kaart). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Merko Ehitus võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Merko Ehitus esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil group@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko Ehitus kontorisse, Pärnu mnt 141 „Delta Plaza“ 7. korrus, Tallinnas (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 7. maiks 2019. aastal kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Merko Ehitus kodulehe aadressil https://group.merko.ee/ avaldatud blankette. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

ASi Merko Ehitus 2018. aasta majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ Tallinna Börsi kodulehel https://www.nasdaqbaltic.com/ või kontserni kodulehel https://group.merko.ee/.

ASi Merko Ehitus korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2018. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu aruandega tegevuse kohta 2018. aasta majandusaastal on võimalik alates 11. aprillist 2019. aastal tutvuda ASi Merko Ehitus kodulehe aadressil https://group.merko.ee/ või tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 141 „Delta Plaza“ 7. korrus, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil group@merko.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse ASi Merko Ehitus koduleheküljel internetis (https://group.merko.ee/).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Merko Ehitus tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Merko Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul üldkoosoleku toimumisest arvates hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 5. maini 2019. aastal, esitades selle kirjalikult aadressil AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141 „Delta Plaza“ 7. korrus, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad ASilt Merko Ehitus nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 23. aprillini 2019. aastal, aadressil AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141 „Delta Plaza“ 7. korrus, 11314 Tallinn.

AS Merko Ehitus 08.05.2019 üldkoosoleku otsuste eelnõud

AS Merko Ehitus 09.04.2019 nõukogu koosoleku otsused

2018 AS Merko Ehitus aastaaruanne

Teave aktsiate ja häälte koguarvu kohta

Volikiri

Volituse tagasivõtmise teade