Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Üldkoosolek 2010

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

03.06.2010.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus 2009.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati kinnitada kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt:
(i) kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskasum 116 166 133 krooni;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 194,7 mln krooni mis on 11 krooni ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 17. juuni 2010.a. kell 23.59 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 21. juunil 2010.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Põhikirja muutmine
Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus põhikirja punktide 18, 19, 26 ja 27 muudatused.

Otsustati muuta punkti 18 ja sõnastada see järgmiselt: “18. Juhatus saadab tähitud kirjaga teate aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsi aktsionäride arv ületab seaduses sätestatud määra, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning börsiaktsiaseltsina ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus.”

Otsustati muuta punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt: “19. Nii korralise kui erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.”

Otsustati muuta punkti 26 ja sõnastada see järgmiselt: “26. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
26.1. investeeringute tegemine uutesse tegevusvaldkondadesse ja selliste investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaasta eelarves investeeringuteks ettenähtud summad ja iga investeeringu puhul, mille maksumus ületab 3 000 000 eurot, või
26.2. tegevuse alustamine ja lõpetamine teistes riikides, sealhulgas teistes riikides äriühingute, filiaalide või püsivate tegevuskohtade asutamine või omandamine ning nende lõpetamine, sulgemine või võõrandamine, või
26.3. tütarettevõtja, mille osa-või aktsiakapital on üle 500 000 euro, asutamine, võõrandamine või lõpetamine või
26.4. vähemusosaluste omandamine või võõrandamine põhitegevusega vahetult mitteseotud ühingutes või
26.5. kinnisasja võõrandamine, kui tehingu väärtus on üle 3 000 000 euro või
26.6. kolmandatele isikutele laenude andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine, välja arvatud juhul, kui laenu summa on kuni 3 000 000 eurot ja
26.6.1  isikuks, kellele antakse laenu või kelle kohustusi tagatakse, on Seltsi tütar- või sidusettevõtja või
26.6.2 laenu andmine toimub Seltsi poolt teostatavate ehitustööde finantseerimiseks ja laen on tagatud Seltsi kasuks seatava hüpoteegiga kinnisasjale, kuhu rajatakse väljastatava laenuga finantseeritavate ehitustööde käigus ehitis.”

Otsustati muuta punkti 27 ja sõnastada see järgmiselt: “27. Igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute määramisel ei kohaldata täiendavalt äriseadustiku § 317 lõikes 1 punktides 1-7 sätestatut.”

Põhikirja muudatused jõustuvad nende kandmisel äriregistrisse.

4. Nõukogu liikme tagasikutsumine
Otsustati kutsuda Jaan Mäe tagasi nõukogu liikme kohalt seoses tema valimisega AS Merko Ehitus juhatuse liikmeks.

5. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorbüroole vastavalt sõlmitavale lepingule.

6. AS Merko Ehitus kontserni strateegia aastateks 2010-2015
Juhatus tutvustas AS-i Merko Ehitus strateegiat perioodiks 2010-2015. Otsustati päevakorrapunktis avaldatud informatsioon teadmiseks võtta ning otsuseid mitte vastu võtta.

2010 üldkoosoleku presentatsioon


AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS MERKO EHITUS, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku neljapäeval, 3. juunil 2010.a. kell 14.00, hotelli Tallink Spa & Conference Hotel konverentsisaalis Fantaasia (Sadama 11a, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 26. mai 2010.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 3. juunil 2010.a. kell 13.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i Merko Ehitus 2009.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskasum 116,17 mln krooni;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 194,7 mln krooni mis on 11 krooni ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 17. juuni 2010.a. kell 23.59 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 21. juunil 2010.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Põhikirja muutmine
Nõukogu teeb seoses äriseadustiku nõuete järgimise ja ettevõtte juhtimisstruktuuri restruktureerimisega ettepaneku muuta AS-i Merko Ehitus põhikirja punkte 18, 19, 26 ja 27.

3.1 Muuta punkti 18 ja sõnastada see järgmiselt: “18. Juhatus saadab tähitud kirjaga teate aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsi aktsionäride arv ületab seaduses sätestatud määra, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning börsiaktsiaseltsina ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus.”

3.2 Muuta punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt: “19. Nii korralise kui erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.”

3.3. Muuta punkti 26 ja sõnastada see järgmiselt: “26. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

26.1. investeeringute tegemine uutesse tegevusvaldkondadesse ja selliste investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaasta eelarves investeeringuteks ettenähtud summad ja iga investeeringu puhul, mille maksumus ületab
3 000 000 eurot, või
26.2. tegevuse alustamine ja lõpetamine teistes riikides, sealhulgas teistes riikides äriühingute, filiaalide või püsivate tegevuskohtade asutamine või omandamine ning nende lõpetamine, sulgemine või võõrandamine, või
26.3. tütarettevõtja, mille osa-või aktsiakapital on üle 500 000 euro, asutamine, võõrandamine või lõpetamine või
26.4. vähemusosaluste omandamine või võõrandamine põhitegevusega vahetult mitteseotud ühingutes või
26.5. kinnisasja võõrandamine, kui tehingu väärtus on üle 3 000 000 euro või
26.6. kolmandatele isikutele laenude andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine, välja arvatud juhul, kui laenu summa on kuni 3 000 000 eurot ja
26.6.1  isikuks, kellele antakse laenu või kelle kohustusi tagatakse, on Seltsi tütar- või sidusettevõtja või
26.6.2 laenu andmine toimub Seltsi poolt teostatavate ehitustööde finantseerimiseks ja laen on tagatud Seltsi kasuks seatava hüpoteegiga kinnisasjale, kuhu rajatakse väljastatava laenuga finantseeritavate ehitustööde käigus ehitis.”

3.4. Muuta punkti 27 ja sõnastada see järgmiselt: “27. Igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute määramisel ei kohaldata täiendavalt äriseadustiku § 317 lõikes 1 punktides 1-7 sätestatut.”

4. Nõukogu liikme tagasikutsumine
Nõukogu teeb seoses ettevõtte juhtimisstruktuuri restruktureerimisega ettepaneku kutsuda Jaan Mäe tagasi nõukogu liikme kohalt seoses tema valimisega AS Merko Ehitus juhatuse liikmeks.

5. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i Merko Ehitus audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorbüroole vastavalt sõlmitavale lepingule.

6. AS Merko Ehitus kontserni strateegia aastateks 2010-2015
Juhatus tutvustab AS-i Merko Ehitus strateegiat perioodiks 2010-2015. Nõukogu ettepanek on võtta päevakorrapunktis avaldatav informatsioon teadmiseks ja otsuseid mitte vastu võtta.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
– füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
– juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Merko Ehitus võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Merko Ehitus esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko[A]merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid AS-i Merko Ehitus kontorisse, Järvevana tee 9G Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 2. juuniks 2010.a kella 16.00-ks, kasutades selleks AS-i Merko Ehitus kodulehe aadressil http://www.merko.ee/ avaldatud blankette. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

AS Merko Ehitus 2009. a majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com/.

AS Merko Ehitus korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas põhikirja projekti, otsuste eelnõudega, 2009. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 11. maist 2010. a tutvuda AS Merko Ehitus kodulehel aadressil http://www.merko.ee/ või tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko[A]merko.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse AS Merko Ehitus koduleheküljel internetis.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Merko Ehitus tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui AS Merko Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 31. maini 2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Merko Ehitus aktsiakapitalist, võivad AS-ilt Merko Ehitus nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 19. maini 2010. a, aadressil: AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.