Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Üldkoosolek 2007

ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED


30.04.2007.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

I. 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada 2006.a. majandusaasta aruanne.

II. Kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati kinnitada kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt:

(i) kinnitada 2006.a. majandusaasta puhaskasum 581 738 087 Eesti krooni.

(ii) maksta 2006.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 123 900 000 Eesti krooni, mis on 7 krooni ühe aktsia kohta.

õigus dividendidele on 16.mail 2007.a. kell 23.59 seisuga aktsiaseltsi aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel.

dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2007.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

III. 2007.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada aktsiaseltsi audiitoriks 2007.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.

IV. Nõukogu liikmete teenistustingimuste muutmine ärisaladuse, konkurentsikeelu, premeerimise ja lahkumishüvitise osas

Otsustati kinnitada nõukogu liikmete teenistustingimuste muudatused esitatud kujul:

1) täpsustada ärisaladuse mõistet s.h. kinnitada näidisloetelu teabest, mida loetakse aktsiaseltsi äri- ja tootmissaladuseks;

2) täpsustada aktisaseltsi konkurentide nimekirja koostamise korda;

3) nõukogu liikmetel on õigus saada preemiat alljärgnevalt:
– nõukogu esimees – 0,4% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa
– nõukogu liige – 0,35 % aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa.

Lisatasu kuulub tasumisele peale vastava aasta majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmele võib maksta avansiliselt maksimaalselt 75% ülalmärgitus lisatasust.

4) ajatada nõukogu liikmete teenistuslepingu lõpetamisel makstava hüvitise väljamaksmine 12 kuule.

1 EUR = 15,6466 EEK


AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS Merko Ehitus juhatus kutsub ASi Merko Ehitus, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku esmaspäeval, 30. aprillil 2007.a. kell 14.00, Tallinnas, Sadama 11a, hotelli Tallink Spa & Conference Hotel “Romantika” konverentsisaalis.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 20. aprill 2007.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. aprillil 2007.a. kell 13.30.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS Merko Ehitus 2006.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine;

Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2006.a. majandusaasta puhaskasum 581,7 mln krooni (37,2 mln eurot);
(ii) maksta 2006.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 123,9 mln krooni (7,9 mln eurot), mis on 7 krooni (0,4474 eurot) ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 16. mail 2007.a. kell 23.59 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2007.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2007.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine;
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2007.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.

4. Nõukogu liikmete teenistustingimuste muutmine ärisaladuse, konkurentsikeelu, premeerimise ja lahkumishüvitise osas;
Nõukogu ettepanek on kinnitada nõukogu liikmete teenistustingimuste muudatused esitatud kujul:

1) täpsustada ärisaladuse mõistet s.h. kinnitada näidisloetelu teabest, mida loetakse Aktsiaseltsi äri- ja tootmissaladuseks;
2) täpsustada Aktsiaseltsi konkurentide nimekirja koostamise korda;
3) nõukogu liikmetel on õigus saada preemiat alljärgnevalt:
– Nõukogu esimees – 0,4% Aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa.
– Nõukogu liige – 0,35% Aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa.

Lisatasu kuulub tasumisele peale vastava aasta majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmetele võib maksta avansiliselt maksimaalselt 75% ülalmärgitud lisatasust.

4) ajatada nõukogu liikmete teenistuslepingu lõpetamisel makstava hüvitise väljamaksmine 12 kuule.

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument, esindajal ka volikiri. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.

Majandusaasta aruandega (alates 13.04.2007) ja kasumi jaotamise ettepanekuga saab tutvuda Tallinna Börsi (http://www.ee.omxgroup.com/) ja Merko Ehituse (http://www.merkoehitus.ee/) interneti kodulehel ja tööpäevadel kell 8.00-17.00, aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn, ASi Merko Ehitus asukohas.

Üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust võtta telefonil 680 5105 või e-maili aadressil merko[A]merko.ee.