Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Üldkoosolek 2005

ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

27.04.2005.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

I. 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2004. a. raamatupidamise aastaaruandega, tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise ettepanekuga (“Majandusaasta aruanne”), otsustati kinnitada AS Merko Ehitus juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2004.a. Majandusaasta aruanne.

II. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise ettepanekule alljärgnevalt:

(i) kinnitada 2004.a. majandusaasta puhaskasum 294 599 896 (kakssada üheksakümmend neli miljonit viissada üheksakümmend üheksa tuhat kaheksasada üheksakümmend kuus) Eesti krooni;

(ii) maksta 2004.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 57 525 000 (viiskümmend seitse miljonit viissada kakskümmend viis tuhat) Eesti krooni, mis on 6 krooni ja 50 senti (0,4154 EUR) ühe aktsia kohta;

õigus dividendidele on 11. mai 2005.a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

dividendid makstakse aktsionäridele välja 18. mail 2005.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

III. 2005.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2005.a. majandusaastaks audiitorfirma “PricewaterhouseCoopers” ning tasuda neile vastavalt sõlmitavale lepingule.

IV. Põhikirja muutmine

Seoses AS Merko Ehitus juhtimise optimeerimise ja juhatuse ning nõukogu pädevuste täpsustamise vajadusega otsustati kinnitada AS Merko Ehitus uus põhikiri 30.03.2005.a. Tallinna Börsile edastatud teates sisalduva AS Merko Ehitus põhikirja projekti kujul.

V. Aktsiakapitali suurendamine

Vastavalt äriseadustiku §-le 350 ning võttes aluseks aktsiaseltsi 2004.a. majandusaasta kinnitatud aruande, otsustati suurendada aktsiakapitali eelmiste aktsiaemissioonide käigus tasutud aktsia ülekursi (aazio) (2 950 000 krooni) ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi (85 550 000 krooni) arvel 88 500 000 (kaheksakümne kaheksa miljoni viiesaja tuhande) krooni võrra fondiemissiooni teel, lastes välja 8 850 000 (kaheksa miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat) uut lihtaktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) krooni, kusjuures:
– fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiaseltsi aktsiakapital 88 500 000 (kaheksakümne kaheksa miljoni viiesajalt tuhandelt) kroonilt 177 000 000 (ühesaja seitsmekümne seitsme miljoni) kroonini;
– aktsiakapitali suurendamine viiakse läbi eelmiste aktsiaemissioonide käigus tasutud aktsia ülekursi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt, kusjuures aktsionärid ei märgi aktsiaid ega tee aktsiate eest sissemakseid;
– fondiemissiooni käigus suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega;
– aktsiakapitali suurendamise tulemusena omandavad kõik aktsionärid, kes on kantud aktsiaraamatusse seisuga 11. mai 2005.a. kl. 8.00, iga olemasoleva aktsia kohta 1 (ühe) uue aktsia;
– emiteeritavad aktsiad annavad õiguse peale 01.01.2006.a. välja makstavatele dividendidele;
– uute aktsiate registreerimise kanded aktsiaraamatusse tehakse hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemisest äriregistrisse.


AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

AS Merko Ehitus juhatus kutsub AS-i Merko Ehitus, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 27.aprillil 2005.a. kell 15.00, Tallinnas, Narva mnt. 7c, hotelli Central “Stuudio I” konverentsisaalis.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada AS Merko Ehitus 2004. a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine;
Aktsionäridele tehakse ettepanek:

(i) kinnitada 2004. a. majandusaasta puhaskasum 294 599 896 Eesti krooni (EUR 18 828 365);

(ii) maksta 2004. a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 57 525 000 Eesti krooni (EUR 3 676 518), mis on 6 krooni ja 50 senti (EUR 0,4154) ühe aktsia kohta;

õigus dividendidele on 11. mail 2005. a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

dividendid makstakse aktsionäridele välja 18. mail 2005. a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2005.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine;
Audiitorfirma nimi esitatakse aktsionäridele üldkoosolekul.

4. Põhikirja muutmine.
Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada AS Merko Ehitus uus põhikiri 30.03.2005 Tallinna Börsile edastatud börsiteate kujul.

5. Aktsiakapitali suurendamine.

(i) Vastavalt äriseadustiku §-le 350 ning võttes aluseks aktsiaseltsi 2004. a. majandusaasta kinnitatud aruande, suurendada aktsiakapitali eelmiste aktsiaemissioonide käigus tasutud aktsia ülekursi (aazio) (2 950 000 krooni) ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi (85 550 000 krooni) arvel 88 500 000 (kaheksakümne kaheksa miljoni viiesaja tuhande) krooni võrra fondiemissiooni teel, lastes välja 8 850 000 (kaheksa miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat) uut lihtaktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) krooni, kusjuures:
– fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiaseltsi aktsiakapital 88 500 000 (kaheksakümne kaheksa miljoni viiesajalt tuhandelt) kroonilt 177 000 000 (ühesaja seitsmekümne seitsme miljoni) kroonini;
– aktsiakapitali suurendamine viiakse läbi eelmiste aktsiaemissioonide käigus tasutud aktsia ülekursi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt, kusjuures aktsionärid ei märgi aktsiaid ega tee aktsiate eest sissemakseid;
– fondiemissiooni käigus suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega;
– aktsiakapitali suurendamise tulemusena omandavad kõik aktsionärid, kes on kantud aktsiaraamatusse seisuga 11 mai 2005.a. kl. 8.00, iga olemasoleva aktsia kohta 1 (ühe) uue aktsia;
– emiteeritavad aktsiad annavad õiguse peale 01.01.2006.a. välja makstavatele dividendidele;
– uute aktsiate registreerimise kanded aktsiaraamatusse tehakse hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemisest äriregistrisse.

Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 27.04.2005.a. kl. 8.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 27.aprillil 2005.a. kell 14.30.

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument, esindajal ka volikiri. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 11.04.2005.a. Tallinna Väärtpaberibörsi (www.ee.omxgroup.com) ja Merko Ehituse (www.merkoehitus.ee) interneti kodulehel ja tööpäevadel kell 8.00-17.00, aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn, AS-i Merko Ehitus asukohas.

Üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust võtta telefonil 6 805 105.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras