Tururisk

Pöörame olulist tähelepanu ehitussektori sisendhindade volatiilsusele, mis võib muuta uute projektide eelarvestamise ja projektide planeeritud kuludega valmisehitamise keeruliseks ning tuua endaga kaasa täiendava riski fikseeritud hindadega ehituslepingute teostamisel ning hinnasurve projektide kasumlikkusele. Seetõttu jälgime hoolikalt majandusarengut tervikuna ning väldime juba pakkumise faasis liigse hinnariski võtmist.

Üks peamisi kinnisvara väärtusest tingitud tururiski kandjaid on kontsernis elamuarendus. Kinnisvaraturg muutub üha selektiivsemaks ning enne iga projekti alustamist on riskide hindamisel tähelepanu all projekti asukoht, arendusmaht, plaanilahendused ning sihtgrupp. Kinnisvaraturu selektiivsusest tulenevalt on oluline uutele arendusprojektidele õige müügihinna määramine. Piirkonna hinnariski maandamiseks analüüsime pidevalt nii enda kui ka avalikest allikatest kättesaadavat hinnastatistikat.

Intressirisk

Intressirisk tuleneb rahaturgude intressimäärade muutusest, mille tulemusena võib tekkida vajadus hinnata ümber ettevõtte finantsvarad ja arvestada finantseerimiskulude kallinemisega tulevikus. Enamik kontserni pangalaenude intressimääradest pole fikseeritud, vaid on seotud Euriboriga või ettevõtete asukohamaa pankadevahelise rahaturu intressimääradega. Juhtkonna hinnangul ei toimu nähtavas tulevikus baasintressides taolisi muutusi, mis võiksid avaldada olulist mõju kontserni finantsseisundile. Kõik antud laenud on fikseeritud intressiga ja seega ei avalda baasintressi muutus intressituludele mõju. Euribori muutuste riskile lisaks kaasneb kohustuste refinantseerimisega majanduskeskkonna muutustest tingitud riskimarginaali muutuste risk. Kõige otsesemalt avaldub see võimalikus vajaduses arvelduskrediidilepinguid pikendada.

Valuutarisk

Kontserni majandustegevus toimub enamjaolt kontserni ettevõtete asukohamaa valuutades: Eestis, Lätis ja Leedus eurodes ning Norras kroonides. Kontsernisisesed tehingud teeme üldjuhul eurodes. Valuutariskide elimineerimiseks jälgime ettevõtte finantsvarade ja -kohustuste proportsioone eri valuutades ning pikaajaliste ehituslepingute sõlmimisel eelistame Balti riikides lepingu valuutana eurot ning Norras krooni. Arvestades asjaolu, et ehitustegevuseks kasutatavad materjalid ja teenused on üldjuhul kohalikelt turgudelt või siis tarnitud Euroopa Liidust, on valuutarisk kontsernis minimaalne.