Finantsrisk

Finantsriskid seisnevad muu hulgas piisava kapitaliseerituse ning finantseerimisega seotud riskides, valuuta-, intressi- ja krediidiriskis. Finantsriske hallatakse nii raamatupidamise- ja finantseeskirjade kui ka auditi abil.  Kontserni rahavoogude planeerimise eest vastutab finantsüksus, mis jälgib pidevalt tütarettevõtete rahapositsioone ja projektsioone. Kontsernis kehtestatud regulaarse eelarvestamise protseduuri raames uuendatakse kontserni aasta prognoose kolm korda aastas.

Krediidirisk

Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis tekib juhul, kui vastaspooled ei suuda täita oma lepingulisi kohustusi. Krediidiriskide vähendamiseks jälgitakse pidevalt klientide maksekäitumist, analüüsitakse nende äride tulevikuperspektiive, sealhulgas äriloogikat ja selle vastavust nii üldisele majandusarengule kui ka vastava majandussektori arengule, ning finantsseisu. Vajadusel  kaasatakse riskide maandamiseks garandina tehingutesse kolmandaid isikuid. Ehitustegevuse finantseerimine toimub osaliselt tellijate ettemaksetega, mille saamise eeltingimus on tavaliselt ettemakse pangagarantii esitamine tellijale.

Vabu rahalisi vahendeid hoitakse põhiliselt Swedbanki, SEB, Luminori ja OP Corporate Bank gruppi kuuluvate pankade arvelduskontodel või tähtajalistes hoiustes. Swedbanki ja SEB gruppi kuuluvatel Baltikumis tegutsevatel pankadel ei ole eraldi Moody’se krediidireitingut. Swedbanki grupi emaettevõte Swedbank AB omab Moody’se pikaajalist krediidireitingut Aa2 ning SEB grupi emaettevõte Skandinaviska Enskilda Banken AB omab Moody’se pikaajalist krediidireitingut Aa2. OP Corporate Bank PLC omab Moody’se pikaajalist krediidireitingut Aa3, Luminor Bank omab Moody’se pikaajalist krediidireitingut Baa1. Kuigi raha ja raha ekvivalendid kuuluvad samuti IFRS 9 oodatava krediidikahjumi mudeli alla, siis juhtkonna hinnangul ei ole kontsernil raha ning ekvivalentide osas olulisi krediidiriske.

Likviidsusrisk

Ettevõtte likviidsus ehk maksevõime kajastab tema võimet täita tähtaegselt oma maksekohustusi võlausaldajate ees. Lisaks lühiajalistele käibevahenditele kasutab kontsern rahavoogude paremaks juhtimiseks ning likviidsuse tagamiseks krediidiasutustelt võetud käibekrediite. Juhtkonna hinnangul tagab kontserni tänane kapitalistruktuur ettevõtte usaldusväärsuse kreeditoride jaoks. Samuti võimaldab see vajadusel pikendada olemasolevaid finantskohustusi ja kaasata täiendavaid käibevahendeid.

Juriidilised riskid

Tulenevalt kontserni põhitegevusega seotud lepingute, regulatsioonide ja seaduste tõlgenduserinevustest eksisteerib risk, et mõni tellija, töövõtja või järelevalveorgan hindab ettevõtte tegevust lepinguliste kokkulepete või õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisel ettevõttest erinevatel alustel ning vaidlustab ettevõtte tegevuse seaduslikkuse.