Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Riskide juhtimine

Riskide juhtimine on osa strateegilisest juhtimisest ning on ettevõtte igapäevategevuse lahutamatuks osaks. Riskide juhtimisel on ettevõtte peamiseks eesmärgiks määratleda olulisemad riskid ning optimaalselt juhtida riske selliselt, et ettevõte saavutaks oma strateegilised ja finantsilised eesmärgid. Ettevõte peab oluliseks hinnata grupi riske agregeeritult, mitte üksiku riski mõjufaktoritest tulenevalt. Pideva tähelepanu pööramine riskide juhtimisele võimaldab välistada või minimeerida võimalikku majanduslikku kahju. Olulisemateks riskideks peab ettevõte: tururiski, tegevusriski ja finantsriske, mis hõlmab omakorda intressiriski, valuutariski, krediidiriski, likviidsusriski, omakapitali riski ja juriidilisi riske.

Ettevõte juhib riske nii, et ettevõte saavutaks oma strateegilised ja finantsilised eesmärgid.

Riskijuhtimist koordineerib kontsernis juhatus. Iga kontserni tütarettevõtte juhatus omakorda arendab, juurutab ja hoiab töökorras ettevõtte tegevusi katvaid protsesse kontserni tegevust ja tulemusi mõjutavate oluliste riskide juhtimiseks. Iga kontserni ettevõtja ja äriüksus peab tagama, et lähtuvalt talle seatud eesmärkidest on riskid jooksvalt juhitud. Riskide võtmine on äritegevuse normaalne osa, kuid seejuures tuleb olla veendunud, et riski realiseerumisel oleks tagatud ettevõtja ja äriüksuse strateegiast tulenev eesmärgipärane ja jätkusuutlik tegevus. Kontsernis hinnatakse kaalutletult nii jooksvat äritegevust kui ka investeeringuid mõjutavaid riske.

Merko Ehitus jagab riskid nelja põhikategooriasse

 

äririsk

Suurimad äritegevuse riskid seonduvad sisenemisega uutele turgudele ja valdkondadesse, olemasolevate varude ja investeeringute haldamise ning sõlmitud ehituslepingute täitmisega.

tururisk

Ehitussektori sisendhindade suur volatiilsus võib muuta uute projektide eelarvestamise ja planeeritud kuludega valmisehitamise keeruliseks.

finantsrisk

Seisneb muuhulgas piisava kapitaliseerituse ning finantseerimisega seotud riskides, valuuta-, intressi- ja krediidiriskis. Finantsriske hallatakse läbi raamatupidamise ja finantseeskirjade ning auditi.

tegevusrisk

Ebapiisavatest või mittetoimivatest protsessidest, inimestest, seadmetest, süsteemidest või välistest sündmustest tingitud riskid. Riskide juhtimise eesmärk on vähendada soovimatute sündmuste mõju.

 

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras