Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Teabe avalikustamise kord

AS Merko Ehitus ettevõttevälise teabe avalikustamise kord

Sissejuhatus

AS Merko Ehitus (edaspidi „Merko”) aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinn börsil. Merko teabe avalikustamise kord on kooskõlas Eesti õigusaktide, NASDAQ Tallinna börsi eeskirjade ja määruste ning Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud juhenditega.

Käesolevas teabe avalikustamise korras kirjeldatakse peamisi tegevuspõhimõtteid, mida Merko noteeritud ettevõttena kapitaliturgude ja meediaga suheldes järgib.

Teabe avalikustamise korra eesmärk on tagada juurdepääs piisavale ja samas täpsele teabele ettevõtte ja tema äritegevuse kohta, mis on aluseks ettevõtte poolt väljastatud väärtpaberite hinna kujunemisel. Teave avalikustatakse ilma põhjendamatu viivituseta ja erapooletult.

Merko teabe avalikustamise peamised põhimõtted on järjepidevus, erapooletus, läbipaistvus, ausus ja ennetav lähenemine.

Suhtlemine kapitaliturgudega

Vastavalt Eesti väärtpaberituru seadusele ja NASDAQ Tallinna börsi avalikult kaubeldavatele ettevõtetele kehtestatud kohustuslikele eeskirjadele ja määrustele on teabe avalikustamise kohustus jagatud perioodiliseks ja jooksvaks avalikustamiskohustuseks. Perioodiline avalikustamiskohustus hõlmab vahearuannete, finantsaruannete ja majandusaasta aruannete avaldamist.

Jooksev avalikustamiskohustus hõlmab väärtpaberituru seaduse kohaselt vajadusel teabe avaldamist küsimuste kohta, mis ettevõtte hinnangul võivad oluliselt mõjutada ettevõtte väärtpaberite hinda või teave, mis on võib olla oluline tänaste või potentsiaalsete investorite huvides.

Merko avaldab avalikustamiskohustuse raames nõutavat teavet ilma põhjendamatu viivituseta samaaegselt kõigile sidusrühmadele järjepidevalt ja täpselt.

Lisaks avaldab Merko täiendavat teavet, mis pakub huvi investoritele, nagu käesolevas teabe avalikustamise poliitikas kirjeldatud. Merko suhtleb aktiivselt oma sidusrühmadega ja püüab vastata investorite, analüütikute ja meedia päringutele ilma põhjendamatu viivituseta.

1.     Finantsaruanded

Merko avaldab teavet finantsseisundi ja strateegia kohta oma finantsaruannetes, majandusaasta aruandes ja vahearuannetes vastavalt eelnevalt kehtestatud ajakavale. Iga järgmise majandusaasta avaldamiskuupäevad tehakse teatavaks enne eelmise majandusaasta lõppu.

2.     Merko avaldatavad teated

Merko avaldab kahte liiki teateid: börsiteateid ja pressiteated. Teate liik määratakse vastavalt teabe tähtsusele ja sihtrühmale.

a.     Börsiteated

Merko avalikustab viivitamatult kõik otsused, küsimused ja sündmused, mis ettevõtte hinnangul võivad oluliselt mõjutada ettevõtte väljastatud väärtpaberite hinda või mis kuuluvad avalikustamisele õigusaktidest tulenevalt. Börsiteated avaldatakse eesti ja inglise keeles.

Börsiteateid avaldatakse näiteks alljärgneva kohta:

  • finantsaruanded, vahearuanded
  • varem avaldatud strateegiate ja finantseesmärkide muudatused
  • kasumihoiatused
  • suured projektid ja ehituslepingud
  • suured investeeringud ja finantskokkulepped
  • ettevõtte olulised ümberkorraldused ja partnerluslepingud
  • funktsioonide või tegevuse oluline ümberkorraldus, tõhustamine või lõpetamine
  • juhatuse ettepanekud iga-aastasele üldkoosolekule ning iga-aastasel üldkoosolekul vastu võetud otsused näiteks juhatuse liikmete ja audiitori määramise kohta
  • olulised õigusmeetmed, kohtumenetlused või ametivõimude tegevus

Teavet projekti kohta avaldatakse börsiteate vormis, kui lepingu väärtus ületab 3 miljonit eurot käibemaksuta ja riigihanke korral ilma tellija reservita (Merko poolt ehituslepingutele kehtestatud hinnapiirang). Siinkohal rõhutame asjaolu, et nimetatud 3 miljoni euro piir ei ole absoluutne, vaid tegemist on kriteeriumiga lihtsustamaks investorite arusaamist börsiteatena avaldavate projektide osas. Teatud juhul võib tekkida vajadus avaldada börsiteateid ka väiksema summaga lepingute kohta, kui need on mõne teise asjaolu tõttu olulise mõjuga ettevõtte väärtpaberi hinnale või olulised tänastele ja  potentsiaalsetele investoritele.

Üldiselt avalikustab Merko teavet üksnes sõlmitud lepingute kohta, st teave avaldatakse peale lepingu allkirjastamist. Merko avaldab üldjuhul teavet ainult sõlmitud lepingute kohta seepärast, et kaitsta ärisaladust, milleks on muuhulgas informatsioon pakkumiste esitamise, nende sisu, läbirääkimiste pidamise jms kohta. Samas ei välista antud kord teabe avalikustamist, eriti just riigihangete puhul, kui pakkumuste olulised andmed avaldatakse tellija poolt enne lepingu sõlmimist.

b.     Pressiteated

Üldisele ja erialasele meediale suunatud pressiteated sisaldavad kohalikul tasandil asjakohast teavet Merko äritegevusega seotud sündmuste kohta (ehitusprotsess ja ehituse lõpetamine), mis ei vasta börsiteate ega siseteabe kriteeriumitele, ent mida ettevõte peab uudisväärtust omavaks või muul moel meediale üldist huvi pakkuvaks. Merko avaldab pressiteateid ka finantstulemuste kohta, esitades tulemuste kokkuvõtte koos juhtkonna sellekohaste kommentaaridega.

3.     Edastuskanalid ja -keeled

Kogu oluline teave (börsiteate kriteeriumitele vastav teave) Merko kohta avaldatakse samaaegselt eesti ja inglise keeles NASDAQ Tallinna börsil, peamistes meediakanalites ja ettevõtte kodulehel group.merko.ee.

Pressiteated, mis sisaldavad ainult kohalikul tasandil asjakohast teavet ja mida ei pea seaduste või määruste kohaselt avaldama börsisüsteemi kaudu, edastab Merko otse peamistele meediakanalitele. Pressiteated on eesti, inglise ja vene keeles kättesaadavad ka ettevõtte kodulehel group.merko.ee. Pressiteated finantstulemuste kohta edastatakse meediale ja avalikustatakse kodulehel pärast börsiteate avaldamist.

4.     Suletud periood

Enne finantstulemuste avaldamist (st enne vahearuannete avaldamist) on Merkol nn suletud periood. Antud perioodi vältel ei kohtu Merko üldiselt analüütikute või investoritega ega anna kommentaare Merko finantspositsiooni osas. Enne vahearuannete avaldamist kestab nn suletud periood alates aruandlusperioodi lõpust kuni tulemuste avalikustamiseni.

5.     Kuulujutud, infolekked ja turuhinnangud

Reeglina ei kommenteeri Merko avalikkuses ringlevaid kuulujutte, aktsiahinda või analüütikute hinnanguid. Ent kui kuulujutud võivad mõjutada või on mõjutanud Merko väärtpaberite hinda, siis sõltumata sellest, kas selline teave on õige või vale, avalikustab Merko viivitamatult vastava börsiteate, kuulujuttude ümberlükkamiseks või sisuliselt vale informatsiooni parandamiseks. Kui avalikkusele on enneaegselt avaldatud teavet, mis mõjutab oluliselt ettevõtte väärtpaberite hinda, avaldab Merko koheselt börsiteate ja konsulteerib börsiga võimalikust vajadusest väärtpaberitega kauplemise ajutiseks peatamiseks.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras