Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Pikaajalised finantseesmärgid

08. aprillil 2013 toimunud koosolekul vaatasid AS Merko Ehitus juhatus ja nõukogu üle ettevõtte strateegilised arengusuunad ja kinnitasid pikaajalised finantseesmärgid kuni aastani 2018.

Arvestades Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturu lähiaastate nõrka kasvuväljavaadet, üldist madalat intressikeskkonda ning samuti ettevõtte kõrget omakapitali baasi, on strateegia ja finantseesmärgid suunatud investeeritud kapitali tootluse parandamisele ja bilansi struktuuri efektiivsemaks muutmisele.

AS Merko Ehitus pikaajalised finantseesmärgid hõlmavad perioodi kuni aastani 2018 ja need vaadatakse üle iga-aastaselt lähtudes turusituatsioonist, ettevõtte finantsseisundist ja strateegiast:

  • perioodi keskmine omakapitali tootlus minimaalselt 10%
  • dividendimäär: 50-70% aastakasumist
  • omakapitali osatähtsus varade mahust: vähemalt 40%

2016. aastal täitis kontsern kaks kolmest seatud pikaajalisest finantseesmärgist. Kontserni omakapitali tootlus 2016. aastal oli 5,0% (2015: 8,0%). Omakapitali tootluse eesmärk jäi alla pikaajalise eesmärgi eelkõige tingituna jätkuvalt madalast tellimuste mahust ehituse peatöövõtu turul ja valitsevast ülitihedast konkurentsist, olukorras kus Euroopa Liidu jooksva eelarveperioodi vahenditest rahastatavate objektide hanked ei ole veel turule jõudnud. Kontsern täitis 2016. aastal ülejäänud pikaajalised finantseesmärgid: dividendimäär oli 119% (2015: 90%) ja omakapitali osatähtsus varade mahust oli 51,6% (2015: 59,5%)